x

=
W

A
F

Đ
Search

Pregledna karta važećih planova

Na preglednoj karti prikazani su obuhvati svih trenutno važećih prostornih planova na području grada Splita (PPUG, GUP, UPU, DPU, PUP).

Vidi više

Prostorni plan uređenja grada Splita

Generalni urbanistički planovi Splita

Urbanistički planovi uređenja

Detaljni planovi uređenja

Provedbeni urbanistički planovi