x

=
W

A
F

Đ
Search

Opći podaci

Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Grada Splita(Zavod) osnovana je Odlukom Gradskog vijeća Grada Splita (Službeni glasnik Grada Splita broj 40/07) od 21. prosinca 2007. godine. Upisana je u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu rješenjem broj Tt-08/692-4 od 21.04.2008.godine. Zavod je pokrenuo poslovnu aktivnost 2023. godine.
 
Tijela Zavoda su Upravno vijeće i Ravnatelj.

Članovi Upravnog vijeća Zavoda

Teo Vojković, dipl.ing.građ., predsjednik
Doc.dr.sc. Ana Grgić, dipl.ing.arh.
Zrinka Radunić, dipl.ing.arh.
Daša Gazde, dipl.ing.arh.
Gorana Barbarić, mag.ing.arch.

Adresa sjedišta

Trg Gaje Bulata 6, Split

OIB

99010623662

MB

060242783

Djelatnost

Djelatnost Zavoda određena je Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19,98/19, 67/23; Zakon), Odlukom o osnivanju Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Grada Splita i Statute Zavoda, sukladno kojima Zavod obavlja sljedeće djelatnosti:


  • obavlja stručno analitičke poslove iz područja prostornog uređenja
  • izrađuje i priprema studije, podloge i podatke potrebne za izradu prostorno-planske dokumentacije
  • izrađuje prostorne planove uređenja, generalni urbanistički plan i prati provedbu dokumenata prostornog uređenja koji se primjenjuju unutar teritorija Grada Splita
  • uključuje javnost i dionike u izradu izvješća stanja u prostoru i izrađuje izvješće o stanju u prostoru
  • priprema polazišta za izradu odnosno stavljanje izvan snage prostornih planova užih područja te izrađuje urbanističke planove uređenja
  • provodi natječaje svih vrsta i razina te obavlja i druge poslove prostornog uređenja,ako mu izradu tih dokumenata odnosno obavljanje tih poslova povjeri Gradonačelnik/Gradsko vijeće.