x

=
W

A
F

Đ
Search

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti, uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15, 69/22).

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva:

 • na za to predviđenom obrascu koji se može poslati elektroničkom poštom na adresu: info@zpu-split.hr ili poštom na adresu: Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Grada Splita, Trg Gaje Bulata 6, 21 000 Split.
 • telefonski (usmeno), o čemu će se sastaviti pisana bilješka, na broj telefona +385 (0)21 262 914 - četvrtkom i petkom od 14 do 15 sati.

Zavod će o zahtjevu za pristup informaciji odlučiti najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.
Obrasci za upućivanje zahtjeva dostupni su na mrežnim stranicama.

Službenica za informiranje: Maja Rešić

VAŽNO: Molimo prije podnošenja zahtjeva provjerite odnosi li se Vaš upit na temu koja je u nadležnosti Zavoda. U nastavku se navode teme koje NISU u nadležnosti Zavoda:

 1. Inicijative za pokretanje izrade plana ili pokretanje izrade izmjena i dopuna postojećeg plana (prostorni plan uređenja grada (PPUG), generalni urbanistički plan (GUP), urbanistički plan uređenja (UPU)) 
— nadležan je UO za urbanizam i izgradnju Grada Splita.

 2. Inicijative za izmjene važećeg prostornog plana (promjena namjene, uvjeta gradnje, izmjena prometnih koridora, planiranje javnih i društvenih sadržaja i slično) — nadležan je UO za urbanizam i izgradnju Grada Splita.

 3. Tumačenje odredbi važećeg prostornog plana (PPUG, GUP, UPU) - sukladno mišljenju Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine KLASA: 350-01/17-02/248, URBROJ: 531-05-17-2 od 26. srpnja 2017., dokument prostornog uređenja ovlašteni su tumačiti službenici koji primjenjuju odnosno provode navedeni plan, a to su službenici UO za urbanizam i izgradnju Grada Splita.

 4. Upućivanje mišljenja, primjedbi ili prijedloga u postupku javne rasprave o prijedlogu plana kojeg je izrađivao Zavod — Navedeno se upućuje nositelju izrade prostornog plana (UO za urbanizam i izgradnju Grada Splita), sukladno objavi javne rasprave u kojoj se navodi način sudjelovanja javnosti u javnoj raspravi.

 5. Mogućnost izdavanja lokacijske, građevinske ili uporabne dozvole, ili mogućnost uvida u već izdane dozvole — nadležan je UO za urbanizam i izgradnju Grada Splita.
 6. Provjera namjene, uvjeta i mogućnosti građenja na konkretnoj zemljišnoj čestici — nadležan je UO za urbanizam i izgradnju Grada Splita.

 7. Mogućnost postavljanja kioska, oglasnih panoa, terasa, šatora i drugih instalacija ili naprava na javnim gradskim površinama 
— nadležan je UO za komunalne poslove Grada Splita.

 8. Mogućnost otkupa čestica koje su u vlasništvu Grada Splita, mogućnost prodaje zemljišta Gradu Splitu ili druge teme koje uključuju rješavanje imovinsko-pravnih odnosa 
— nadležan je UO za gradsku imovinu Grada Splita.

 9. Sva prostorno-planska dokumentacija u posjedu Zavoda koristi se isključivo u svrhu obavljanja djelatnosti Zavoda propisane Zakonom o prostornom uređenju. Zavod kao takav nije vlasnik te dokumentacije i nema ovlasti distribuirati cijele niti dijelove prostorno-planske dokumentacije bilo u analognom ili digitalnom formatu.

Sukladno članku 65. Zakona o prostornom uređenju dostupnost javnosti analognog oblika prostornog plana tijekom njegove izrade, donošenja i važenja osigurava nositelj izrade prostornog plana u svojem sjedištu odnosno upravno tijelo u svojem sjedištu (Grad Split).